گره

گره

برای ما، دریا و دریانوردی مفهومی ژرف و بی‌بدیل دارد. ما ژرفای دریا را به ژرفای ایمان مؤمنان قیاس می‌کنیم و دریانوردان و رزمندگان دریایی را مؤمنان با اخلاص و صبوری می‌دانیم که تلاش و کوشش خود را مجاهدتی معنوی می‌دانند که حاصل آن رضایت خدای خلق و خلق خدا است. چنین تلاشی در عمل نوعی کمال‌جویی کم‌نظیر است و بس.

تاریخ کشور بزرگ ایران دارای فراز و نشیب‌ها و از خود گذشتگی‌های فرزندانش بوده که بازگویی خاطرات آن، در عین شیرینی، تجربه‌ها و عبرت‌هایی را در برابر آیندگان می‌گذارد.

آنچه پیش روی شماست، مجموعه‌ای از خاطرات اینجانب در طول خدمت سی ساله‌ام در نیروی دریایی می‌باشد که بخشی از آن در دوران رژیم پهلوی و قسمت اعظم آن در جمهوری اسلامی بوده است. تعمق در خاطرات و مقایسه این دو دوره، وضعیت و اقدامات نیروهای مسلح و ارزش‌هایی که برای آن دو مقطع وجود داشته را تا حدودی مشخص می‌کند.