شهید شهید علی محمد آخوندزاده

شهید علی محمد آخوندزاده

پیام شهید علی محمد آخوندزاده به شما:

شما والدین عزیز و همشهریان می خواهم که گوش به حرف امام و روحانیت مبارز باشید