شهید شهید محمدرضا چیتی

شهید محمدرضا چیتی

پیام شهید محمدرضا چیتی به شما:

تو ای برادر، راه خدا و مکتب راه خدا و مکتب اسلام بهترین راه هاست، مبادا هرگز از این راه منحرف گردید.